DMCR NEWS

รมว.ทส. เปิดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนแม่บท ทส. ระยะ 20 ปี"

  • 4 เม.ย. 2564
  • 459
รมว.ทส. เปิดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนแม่บท ทส. ระยะ 20 ปี"

            วันที่ 4 เมษายน  2564 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนแม่บท ทส. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - 2569) ของ ทส." โอกาสนี้นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว. ทส.) เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบาย พร้อมแนวทางการดำเนินงานในระยะยาวของ ทส. โดยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส. กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ในการนี้นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดี ทช. นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดี ทช. ตลอดจนคณะผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมเวลคัม เวิลด์ บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี 
            ทั้งนี้ รมว. ทส. ได้มอบนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ 20 ปี ให้ครอบคลุมทุกมิติ เชื่อมโยงจากระดับกระทรวงฯ ถึงชุมชน เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเป็นสำคัญและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง