DMCR NEWS

สำรวจแนวชายฝั่งปากแตระ สงขลาพบการก่อสร้างชายฝั่ง

  • 8 เม.ย. 2564
  • 35
สำรวจแนวชายฝั่งปากแตระ สงขลาพบการก่อสร้างชายฝั่ง

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ติดตามและประเมินสถานภาพพื้นที่แนวชายฝั่งทะเลบริเวณชายหาดปากแตระ ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา โดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) พบว่าการก่อสร้างโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ความยาว ๒,๙๙๐ เมตร ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ลักษณะกายภาพเป็นหาดทราย โดยได้ดำเนินการสำรวจชายฝั่งด้วยวิธีระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) สำรวจเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงความชันชายหาด โดยวิธีการรังวัดภาพตัดขวางชายหาด (Beach Profile) ๑๕ แนว โดยแต่ละแนวมีระยะห่างกัน ๕๐ เมตร บริเวณจุดสิ้นสุดโครงสร้าง เพื่อเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงแนวชายหาดในพื้นที่ดำเนินการโครงการฯ และคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นต่อแนวชายฝั่งในอนาคต

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง