DMCR NEWS

พาชมแนวชายฝั่งเกาะยาว ทะเลพังงา

  • 8 เม.ย. 2564
  • 35
พาชมแนวชายฝั่งเกาะยาว ทะเลพังงา

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำรวจชายฝั่งบริเวณท่าเทียบเรือบ้านอันเป้า และหาดบ้านอันเป้า ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา เพื่อเก็บข้อมูลลักษณะธรณีสัณฐานชายฝั่ง การใช้ประโยชน์ที่ดินริมชายฝั่งโดยการเก็บภาพถ่ายมุมสูงจากอากาศยานไร้คนขับ (UAV) หรือโดรน (Drone) เพื่อใช้เป็นภาพเปรียบเทียบการในการสำรวจแต่ละครั้งในพื้นที่ศึกษา และใช้เป็นข้อมูลสำหรับการดำเนินงานโครงการศึกษาและประเมินความอ่อนไหวเปราะบางของพื้นที่ชายฝั่งจากการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ระบบหาดอ่าวพังงา เกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่ ผลการสำรวจพบว่า ลักษณะธรณีสัณฐานเป็นหาดก้นอ่าว (pocket beach) โดยชายฝั่งวางตัวในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ ลักษณะทางกายภาพเป็นหาดทรายและหาดหิน (พบที่บริเวณหัวหาด) ตัวอย่างหินที่พบในพื้นที่ประกอบด้วย หินปูน หินทราย และหินทรายแป้ง ตะกอนทรายที่พบในพื้นที่พบได้ตั้งแต่ขนาดละเอียด-หยาบ นอกจากนั้นยังพบเศษหิน หญ้าทะเล และเศษซากปะการังปะปนอยู่จำนวนมาก สำหรับผลการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินริมชายฝั่ง พบท่าเรือ โรงแรม ที่พักอาศัย ชุมชน มัสยิด พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ป่าชายเลน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง