DMCR NEWS

กรม ทช. อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์

  • 8 เม.ย. 2564
  • 385
กรม ทช. อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ลำดับ หน่วยงาน หัวหน้าชุด /
ผู้รับผิดชอบ
สถานที่อำนวยความสะดวก
แก่นักท่องเที่ยว
รายละเอียด/จำนวนการเตรียมความพร้อม
เจ้าหน้าที่/คน รถยนต์/คัน เรือ/ลำ ท่าเทียบเรือ ชายหาด
1  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1
 (ระยอง, จันทบุรี และตราด)
 นายประฐมพงษ์ พัดสอน
 081 637 3867
 หาดแสงจันทร์
 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง
17 1 1
(เรือ 101)
- 1
 นายจิรพงษ์ ถนอมนาม
 084 869 0363
 1.) หาดแหลมเสด็จ
 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
 2.) หาดเจ้าหลาว
 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
3 1 1
(เรือ 214)
- 2
 นางสาวอมรวรรณ ผุดวรรณา
 094 465 7979
 หาดบานชื่น
 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
3 1 - - 1
รวม 3 แห่ง 23 3 2 0 4
2  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2
 (ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา และสมุทปราการ)
 นางวรนุช มิตรภักดี
 086 033 6565
 นายวินัย เสาวฤทธิ์
 087 303 3512
 นายสุรชัย ภาสดา
 083 067 7839
 ชายหาดบางแสน 
 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
13 - 1
(เรือ 102)
- 1
  นางวรนุช มิตรภักดี
  086 033 6565
  นายวินัย เสาวฤทธิ์
  087 303 3512
  นายสุรชัย ภาสดา
  083 067 7839
 ท่าเทียบเรือเกาะลอย
 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
10 - 1
(เรือ 213)
1 -
รวม 2 แห่ง 23 0 2 1 1
3  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3
 (เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์)
 นายโชคชัย อธิกปาลี
 087 675 2180
 ชายหาดชะอำ
 อ.ชะอำ จ.เพรชบุรี
9 1 1
(เรือกู้ภัย)
- 1
 นายศิริพงษ์ เดชโพธิ์พระ 
 098 284 5933
 ชายหาดเจ้าสำราญ
 อ.เมือง จ.เพรชบุรี
10 1 - - 1
 นายชัย แก้วใหญ่ 
 094 465 7979
 ชายหาดหัวหิน
 อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์
10 1 - - 1
 นายเสรี วัชรกิจโภคิณ
 099 826 4956
 ท่าเทียบเรือเกาะทะลุ
 อ.สะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5 1 1
(เรือ 312)
1 -
 ว่าที่ร้อยตรีพศวัต คุระวรรณ 
 089 874 6784
 ชายหาดบ้านกรูด
 อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
7 1 - - 1
รวม 5 แห่ง 41 5 2 1 4
4  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4
 (สุราษฏร์ธานี และชุมพร)
 นายธวัชชัย  หนูวรรณ
 081 737 8318
 หาดทรายรี 
 ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร
15 2 2
(เรือฉลามขาว 117)
(เรือ 303)
- 1
 นายจิรยุทธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 081 536 1016
 หาดทรายสวี 
 ต.ท่าหิน อ.สวี จังหวัดชุมพร
 
15 2 - - 1
 นายธีรพันธ์  พวงสุนทร
 089 970 6761
 หาดแหลมโพธิ์
 ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 
20 2 2
(เรือฉลามขาว 115)
(เรือ 213)
- 1
 นายสมเกียรติ  วรรณบวร
 083 590 4159
 ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ดอนสัก และหาดนางกำ
 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 
25

3

2
(เรือ 106)
(เรือ 218)
1 1
 นายอุทัย  แก้วเนิน
 083 396 3553
 ท่าเทียบเรือเกาะเต่า 
 ต.เก่าเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 
3 - 2
(เรือ 215)
1 -
รวม 5 แห่ง 38 9 7 2 4
5  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5
 (สงขลา, พัทลุง และนครศรีธรรมราช)
 นายสนธยา ประไพทรัพย์
 081 731 9249
 นายณัฐพงศ์ จันทรโชติ
 081 541 8839
 หาดชลาทัศน์ - แหลมสมิหลา 
 ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
18 3 2
(เรือ 216)
(เรือยาง ทช.4)
- 2
 นายประพัฒน์  โนเรศน์
 087 289 8965
 นางลฎาภา เกื้อกูล
 089 654 5178
 หาดแสนสุขลำปำ 
 ต.ลำปำ อ.เมือง จังหวัดพัทลุง
 
17 3 2
(เรือ ทช.211)
(เรือยาง ทช.108)
- 1
 นายสุริยา ชัยชุมพล
 091 825 3118
 นายโชคชัย คภะสุวรรณ
 089 908 5529
 หาดปลายแหลมตะลุมพุก
 ต.ตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
30 3 2
(เรือฉลามขาว 114)
(เรือยาง ทช. 104)
- 1
รวม 5 แห่ง 65 9 6 0 4
6  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6
 (พังงา และระนอง)
 ว่าที่ร้อยตรีจิโรตถ์ สุวรรโณ
 087 398 6085
 หมู่เกาะไข่
 อ.เกาะยาว  จ.พังงา
4 1 2
(เรือ 220)
(เรือ 107)
- -
 นายสุริยะ สอนเสริม
 093 610 3236
 หาดบางสัก
 อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
13 2 - - 1
 นายธีธัช ดำอุดม
 063 316 8555
 หาดอ่าวเคย
 ต.คุระ อ.คุระบุรี .พังงา
12 2 1
(เรือ 109)
- 1
 นายรุจน์ ทองขจร
 095 423 1935
 ป่าในเมืองพังงา
 อ.เมือง จ.พังงา
20 3 - - -
 นายขยาย ทองหนูนุ้ย
 081 970 0640
 ป่าในเมืองระนอง
 อ.เมือง จ.ระนอง
16 2 - - -
 นายธนัท หงษ์ชูเกียรติ
 081 597 5929
 ท่าเทียบเรือเกาะพยาม
 จ .ระนอง
19 2 1
(เรือ 209)
1 -
รวม 6 แห่ง 84 12 4 1 2
7  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7
 (ตรัง และสตูล)
 นายวรรณ ชาตรี
 093 953 9954
 หาดคลองสน
 จ.ตรัง
11 1 1 - 1
 นางสาวอรุณี แสงหยัง
 086 956 8521
 ท่าเทียบเรือปากบารา
 จ.สตูล
6 1 1 1 -
 นายเสริมศักดิ์  ทองมีเอียด
 081 608 7559
 หาดสำราญ
 ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง
5 1 - - 1
รวม 3 แห่ง 22 3 2 1 2
8  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8
 (สมุทรสาคร,สมุทรสงคราม และกรุงเทพมหานคร)
 นายพรเทพ ทองดี
 085 182 6829
 ท่าเทียบเรือบางขุนเทียน
 เขตบางขุนเทียน กทม.
4 1 1
(เรือ 310)
1 -
 นายอัศฎางค์ พ่วงมีชัย
 093 646 4251
 ท่าเรือข้ามฝากมหาชัย (ท่ารับลม)
 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
4 1 1
(เรือ 801)
1 -
 นายสุภชัย โอชาวัฒน์
 095 776 3809
 ศาลมัจฉานุ (สะพานแดง)
 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
4 1 1
(เรือ 110)
- 1
(หาดโคลน)
 นายระบิล ทองนาค
 095 256 0450
 ศาลกรมหลวงชุมพร (ดอนหอยหลอด)
 ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
4 1 1
(เรือ 207)
- -
 นายไกรศร พรหมหาญ
 085 674 2156
 ท่าเทียบเรือวัดคลองโคน
 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
5 1 1
(เรือ 420)
1 -
รวม 5 แห่ง 21 5 5 3 1
9  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9
 (ปัตตานี และนราธิวาส)
 นายวรวุฒิ พิทักษ์สันติกุล
 081 842 6030
 หาดตะโล๊ะกาโปร์
 อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
5 1 - - 1
 นายศุภชัย เกตุแก้ว
 089 467 1279
 หาดปะนาเระ
 อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
5 - - - 1
 นางชุลี  จันทร์คง
 089 294 1454
 ชายทะเลนกกระยาง
 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี
5 - - - 1
 นายสาโรช อุบลสุวรรณ
 081 541 8696
 หาดวาสุกรี
 อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
5 - 1
(เรือยาง 04)
- 1
 นายสุชาติ รัตนเรืองสี
 089 656 8562
 ชายหาดนราทัศน์
 อ.เมือง จ.นราธิวาส
4 1 1
(เรือ 204)
- 1
รวม 5 แห่ง 24 2 2 0 5
10  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10
 (กระบี่ และภูเก็ต)
 นายณรงค์ฤทธิ์  เพชรชนะ
 086 278 7395
 เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ป่าชายเลน
 (ป่าในเมือง จังหวัดกระบี่) 
 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่
70 2 3 - -
 นายวุฒิพงษ์  ภริงคาร
 085 306 6637
 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต แหลมพันวา
 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
34 2 3 - -
รวม 2 แห่ง 104 4 6 0 0
  รวมทั้งหมด 39 แห่ง 485 52 38 9 27

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง