DMCR NEWS

ประชาสัมพันธ์มาตรการคุ้มครองปะการังกองหินแปดไมล์ สตูล

  • 13 เม.ย. 2564
  • 44
ประชาสัมพันธ์มาตรการคุ้มครองปะการังกองหินแปดไมล์ สตูล

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๗ (ตรัง) นำเรือ ทช.๒๐๒ ร่วมประชุมกับชุมชนอูส็น ๓๐ คน เพื่อประชาสัมพันธ์มาตรการคุ้มครองทรัพยากรปะการัง พื้นที่กองหินแปดไมล์ อ.เมือง จ.สตูล โดยไม่ละเมิดข้อกำหนด มาตรการคุ้มครองทรัพยากรปะการัง ณ ห้องประชุมชุมชนอูเส็น เกาะหลีเป๊ะ ม.๗ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล จากนั้นนำเรือไปปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) พื้นที่ทะเลสตูล พร้อมทั้งรณรงค์การจัดการขยะทะเล แยกประเภทขยะ ลด ละ เลิก การใช้พลาสติก ที่เกินความจำเป็น และนำขยะขึ้นฝั่งเพื่อกำจัดอย่างถูกวิธี

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง