DMCR NEWS

เที่ยวทะเลตะวันออกสุขใจ ช่วงสงกรานต์ปลอดภัยดี

  • 14 เม.ย. 2564
  • 42
เที่ยวทะเลตะวันออกสุขใจ ช่วงสงกรานต์ปลอดภัยดี

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑ (ระยอง) ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ปฏิบัติงานศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๓ จังหวัด ได้แก่ (๑) หาดแสงจันทร์ ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง (๒) หาดแหลมเสด็จ และหาดเจ้าหลาว ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (๓) หาดบานชื่น ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างกระแส ปลุกจิตสำนึก และกระตุ้นเตือน ให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่ มีความตระหนักในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในการเคารพกฎจราจร การขับขี่ปลอดภัย พร้อมมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง