DMCR NEWS

กรมทะเล เตรียมจัดงานวันทะเลโลก วิถีใหม่ห่างไกลโควิด-๑๙

  • 20 เม.ย. 2564
  • 42
กรมทะเล เตรียมจัดงานวันทะเลโลก วิถีใหม่ห่างไกลโควิด-๑๙

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยรองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล เป็นประธานจัดประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันทะเลโลก ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น ๙ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำหรับวันทะเลโลก จะตรงกับวันที่ ๘ มิถุนายน ของทุกปี การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกคนหันมาร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งในปีนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด รมว.ทส. จึงสั่งการให้กรม ทช. งดจัดกิจกรรมแบบรวมกลุ่มคน ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมวันทะเลโลกในแบบวิถีใหม่ห่างไกลโควิค-๑๙ โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความสำคัญและกิจกรรมต่างๆ ของวันทะเลโลก ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง