DMCR NEWS

พิจารณาค่าเสียหายการหักทำลายแปลงฟื้นฟูปะการัง เกาะทะลุ

  • 20 เม.ย. 2564
  • 57
พิจารณาค่าเสียหายการหักทำลายแปลงฟื้นฟูปะการัง เกาะทะลุ

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสถาบันวิจัย ทช. ร่วมกับศูนย์วิจัย ทช. ที่เกี่ยวข้อง และ รศ.ดร. สุชาย วรชนะนันท์ อาจารย์ประจำคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้แทนสมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเล ประชุมพิจารณากรณีความเสียหายของปะการัง เกาะทะลุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตามที่มีการร้องเรียน จากกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรใต้น้ำชุมชนบ้านปากคลอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ บนสื่อโซเชี่ยลมีเดีย ผลการประชุมเป็นการเสนอผลสำรวจความเสียหายบริเวณอ่าวกรวดและอ่าวใหญ่(พื้นที่ที่มีการร้องเรียน) ซึ่งมีปะการังถูกตัดหรือหัก จำนวนสกุลเดียว คือ สกุล Acropora และหารือการประเมินความเสียหายของปะการังในบริเวณดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์การประเมินความเสียหายปะการัง ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติแล้ว โดยมีการใช้มูลค่าต้นทุนการทดแทน (Replacement cost) ในคำนวณค่าความเสียหาย พร้อมกันนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยให้เพิ่มมูลค่าจากการท่องเที่ยวเกาะทะลุ และมูลค่าจากการประมงเข้าไปในการคิดค่าเสียหายด้วย ทั้งนี้ หากได้ข้อสรุป จะส่งรายงานให้กองกฎหมายของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง