DMCR NEWS

ติดประกาศให้ออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ ปัตตานี

  • 22 เม.ย. 2564
  • 40
ติดประกาศให้ออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ ปัตตานี

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๙ (ปัตตานี) ปิดประกาศคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ เรื่อง ให้ออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรืองดเว้นการกระทำใดๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และให้รื้อถอน แก้ไข หรือทำประการใดๆ แก่สิ่งที่เป็นอันตรายหรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่ ม.๓ ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ณ สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองจิก ที่ทำการกำนันตำบลบางเขา ที่ว่าการอำเภอหนองจิก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขา และติดตั้งป้ายประกาศคำสั่ง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง