DMCR NEWS

พาไป สำรวจความหลากหลายหาดทับทิมทะเลตราด

  • 22 เม.ย. 2564
  • 37
พาไป สำรวจความหลากหลายหาดทับทิมทะเลตราด

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรในระบบนิเวศชายหาด บริเวณหาดทับทิม ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด ภายใต้โครงการสำรวจประเมินความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรในระบบนิเวศชายหาด/ระบบนิเวศสำคัญในพื้นที่ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบชนิด ความชุกชุมของประชาคมสัตว์พื้นทะเล โดยเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศหาดทราย เบื้องต้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดเด่นในระบบนิเวศหาดทราย  ได้แก่ หอยขาวหรือหอยตลับ (วงศ์ Veneridae) และปูลม (วงศ์ Ocypodidae) จากนั้นได้สำรวจลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ตลอดแนวชายหาด ลักษณะและขนาดของตะกอนดิน ลักษณะของชั้นดิน และวัดความลาดชันชายหาด เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการประเมินผลกระทบจากกิจกรรมและโครงการพัฒนาบริเวณชายฝั่งที่อาจส่งผลต่อระบบนิเวศชายฝั่งต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง