DMCR NEWS

เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายบางขุนเทียน สร้างความตระหนักรู้

  • 4 พ.ค. 2564
  • 40
เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายบางขุนเทียน สร้างความตระหนักรู้

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๘ (สมุทรสาคร) นำเครือข่ายชุมชนอาสาอนุรักษ์พิทักษ์ทะเลชายฝั่ง บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ลงเรือ ทช.๘๐๑ เพื่อสำรวจและตรวจตราป้องกันการทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสำรวจแนวชายฝั่งสมุทรสาครต่อเนื่องเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนชุมชนชายฝั่ง อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ร่วมกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การจัดการขยะทะเล เพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้การปฏิบัติงานได้ดำเนินการตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง