DMCR NEWS

ทรงพระเจริญ ๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

  • 4 พ.ค. 2564
  • 53
ทรงพระเจริญ ๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

"เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป" พระปฐมบรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง