DMCR NEWS

ทช. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมวันทะเลโลก 2564

  • 7 พ.ค. 2564
  • 944
ทช. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมวันทะเลโลก 2564

          วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.)  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันทะเลโลก ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายงาน ในเรื่องการกำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดทำสารคดี การจัดทำร่างกรอบเนื้อหาสารคดี การประกาศเชิญชวนประชันท่าเต้นโดยใช้แอปพลิเคชั่น Tik Tok รวมถึงพิจารณาตัดสินการประกวดการแข่งขันแปลความหมาย Theme งานของวันทะเลโลกในหัวข้อ “The Ocean :Life and Livelihoods”  ในรูปแบบภาษาไทย ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช. และผ่านระบบ Video Conference

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง