DMCR FACEBOOK

ระดมชุมชนคลองโคน ฟื้นฟูคลองสวย น้ำใส รักษาทะเล

  • 8 พ.ค. 2564
  • 96
ระดมชุมชนคลองโคน ฟื้นฟูคลองสวย น้ำใส รักษาทะเล

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๘ (สมุทรสาคร) พร้อมด้วย อบต.คลองโคน ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ต.คลองโคน ร่วมจัดกิจกรรมคลองสวยน้ำใส ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีกิจกรรมทำความสะอาดท่าเรือ และเก็บขยะในลำคลอง เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการปรับปรุงสภาพแม่น้ำลำคลองให้มีสภาพใสสะอาด ไม่ตื้นเขิน หรือมีสิ่งกีดขวางทางน้ำ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากแม่น้ำลำคลองอย่างยั่งยืน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง