DMCR NEWS

กรม ทช. ติดตามผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ปี 2564 พร้อมเตรียมการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565

  • 11 พ.ค. 2564
  • 838
กรม ทช. ติดตามผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ปี 2564 พร้อมเตรียมการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565

          วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธานเปิดโครงการการติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และวางแผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยนายธเนศ มั่นน้อย เลขานุการกรม กล่าวรายงาน ในการนี้มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช.

          การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2564 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุตามแนวทางพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้การดำเนินการโครงการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นไปตามหลักการคุ้มค่า โปรงใส่ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การตรวจสอบได้ตามมาตรา 8 แห่ง พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) อย่างเคร่งครัด

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง