DMCR NEWS

พี่น้องบางกระเจ้าร่วมอนุรักษ์ทะเล สู้ภัยโควิด-๑๙

  • 12 พ.ค. 2564
  • 58
พี่น้องบางกระเจ้าร่วมอนุรักษ์ทะเล สู้ภัยโควิด-๑๙

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๘ (สมุทรสาคร) เปิดจุดรับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ณ ศาลเจ้าแป๊ะกง ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมีเครือข่ายในพื้นที่มาสมัครเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล พร้อมทั้งชี้แจงกับกลุ่มชุมชนชายฝั่งเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนชุมชนชายฝั่ง และโครงการ Save Marine for My Life เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและสนับสนุนภารกิจของชุมชนชายฝั่งเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง “หน้าบ้านใครหน้าบ้านมัน” ให้ผู้ประกอบการประมงพื้นบ้านได้อาศัยทำมาหากินบริเวณหน้าบ้านของตนเอง และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน การทำการประมงถูกกฎหมาย รวมถึงมาตราการลดปริมาณขยะทะเลในพื้นที่เป้าหมายตามหลักวิชาการ โดยปฏิบัติงานตามมาตราการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) อย่างเคร่งครัด

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง