DMCR NEWS

ต่อยอดกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนมดตะนอย ฟื้นฟูทะเล

  • 13 พ.ค. 2564
  • 52
ต่อยอดกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนมดตะนอย ฟื้นฟูทะเล

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๗ (ตรัง) ติดตามโครงการพัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมทางทะเลของกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนมดตะนอย ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณงบเงินอุดหนุนชุมชนชายฝั่งจากกรม ทช. ตามปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดกิจกรรมของกลุ่มในการร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติริมชายฝั่งของชุมชน  โดยเฉพาะกิจกรรมเพาะและขยายพันธุ์หญ้าทะเล ธนาคารปูและหมึก เพื่อปลูกฟื้นฟูและขยายพันธุ์สัตว์น้ำ สร้างความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งหญ้าทะเลและชายฝั่งทะเลของชุมชนมดตะนอย จ.ตรัง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง