DMCR NEWS

เก็บตัวอย่างผลกระทบจากไมโครพลาสติกในทะเลอ่าวไทยตอนล่าง

  • 15 พ.ค. 2564
  • 27
เก็บตัวอย่างผลกระทบจากไมโครพลาสติกในทะเลอ่าวไทยตอนล่าง

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนล่าง สำรวจชนิดและปริมาณไมโครพลาสติกที่ปนเปื้อนในตะกอนดิน ในน้ำทะเล และแพลงก์ตอนสัตว์ ในบริเวณชายหาดแหลมสนอ่อน จ.สงขลา ชายหาดวาสุกรี จ.ปัตตานี และชายหาดค่ายจุฬาภรณ์ จ.นราธิวาส ผลการสำรวจเบื้องต้นได้พบขยะประเภทไมโครพลาสติกที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าปนเปื้อนในน้ำทะเลในหลายพื้นที่ และได้เก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ชนิดและปริมาณไมโครพลาสติกอย่างละเอียดในห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการขยะพลาสติก รวมถึงการแก้ไขปัญหามลภาวะที่เกิดจากขยะประเภทไมโครพลาสติกในพื้นที่ชายฝั่งทะเลต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง