DMCR NEWS

บินโดรนติดตามผลการฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลบ้านบางพัฒน์

  • 15 พ.ค. 2564
  • 61
บินโดรนติดตามผลการฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลบ้านบางพัฒน์

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน ติดตามผลการฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลโดยการปลูกเสริม บริเวณแปลงฟื้นฟูหญ้าทะเล บ้านบางพัฒน์ ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการฟื้นฟูหญ้าทะเลโดยใช้อากาศยานไร้คนขับและวิธีการ Quadrat sampling เบื้องต้น ผลการสุ่มสำรวจอัตรารอดของหญ้าคาทะเลที่ย้ายปลูกในปีนี้ พบว่าการฟื้นฟูหญ้าทะเลด้วยวิธีการแยกกอ มีอัตรารอดเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๖๗.๒ หลังจากย้ายปลูกเป็นเวลา ๓ เดือน ในขณะที่วิธีการเพาะเมล็ดมีอัตรารอดร้อยละ ๗๐.๘ หลังจากย้ายปลูกเป็นเวลา ๑ เดือน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง