DMCR NEWS

ป่าคลองหินกองและป่าคลองม่วงกลวง สถานการณ์ปกติ

  • 18 พ.ค. 2564
  • 35
ป่าคลองหินกองและป่าคลองม่วงกลวง สถานการณ์ปกติ

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) ลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางเรือ เพื่อคุ้มครองป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ท้องที่ บ้านคลองของ ม.๖ ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหินกอง และป่าคลองม่วงกลวง ระยะทางประมาณ ๒ กม. ขณะลาดตระเวนไม่พบการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแต่อย่างใด

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง