DMCR NEWS

เตรียมงานจัดประชุม The UN Decade นานาชาติ

  • 11 มิ.ย. 2564
  • 41
เตรียมงานจัดประชุม The UN Decade นานาชาติ

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสถาบันวิจัย ทช. จัดการประชุมหารือเตรียมการเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการประชุมระหว่างประเทศ The UN Decade Regional Kick-off Conference ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น ๙ กรม ทช. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการจัดประชุมระหว่างประเทศดังกล่าวนี้ มีกำหนดจะจัดในวันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อประชาสัมพันธ์และแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของประเทศสมาชิก ในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการทศวรรษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ทางมหาสมุทรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (UN Decade) ปี ค.ศ. ๒๐๒๑-๒๐๓๐ ในภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก ทั้งนี้ มีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมหารือเตรียมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ของประเทศไทย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง