DMCR NEWS

ลาดตะเวนทางทะเล ตรวจเรือประมงทะเลภูเก็ตไม่พบการกระทำผิด

  • 17 มิ.ย. 2564
  • 51
ลาดตะเวนทางทะเล ตรวจเรือประมงทะเลภูเก็ตไม่พบการกระทำผิด

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑๐ (กระบี่) นำเรือ ทช.๓๐๘ ออกปฏิบัติงานคุ้มครองและป้องกันการบุกรุกทำลายระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในเขตทะเลภูเก็ต โดยตรวจตราเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม เรือประมง ๖ ลำ เป็นเรืออวนล้อมจับปลากะตัก มีแรงงานในเรือประมง ๕๔ คน ผลการตรวจเรือมีเอกสารครบถ้วน ไม่พบผู้กระทำผิด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์มาตรการการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง