DMCR NEWS

ติดตามสถานภาพน้ำทะเลหน้าค่ายมหาสุรสิงหนาท

  • 17 มิ.ย. 2564
  • 50
ติดตามสถานภาพน้ำทะเลหน้าค่ายมหาสุรสิงหนาท

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลและสำรวจแมงกะพรุนบริเวณหน้าเรือนที่ประทับ หาดหน้าค่ายมหาสุรสิงหนาท อ.เมือง จ.ระยอง ตามที่ได้รับแจ้งจาก ทสจ.ระยอง ให้มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม พบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั่วไป พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ ๔ (เพื่อการนันทนาการ) ทั้ง ๒ สถานี (สถานี SS1 และ SS2) (ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, ๒๕๖๐) ส่วนการสำรวจแมงกะพรุนโดยการใช้อวนลอยผิวน้ำ ลากขนานชายฝั่งเป็นระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตร ที่ระดับความลึกประมาณ ๑ เมตร ไม่พบตัวอย่างแมงกะพรุนพิษ นอกจากนั้น ได้สำรวจแมงกะพรุนโดยใช้เรือสำรวจในแนวตั้งฉากกับชายฝั่ง เป็นระยะทาง ๗๕๐ เมตร พบแมงกะพรุนหนังชนิด Rhopilema hispidum ๑ ตัว ซึ่งแมงกะพรุนชนิดนี้ หากสัมผัสจะมีอาการคัน เจ็บ และเป็นปื้นนูน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง