DMCR NEWS

ชุมชนหลังโรงยาง รวมตัวสู้ภัยขยะทะเลสตูล

  • 17 มิ.ย. 2564
  • 66
ชุมชนหลังโรงยาง รวมตัวสู้ภัยขยะทะเลสตูล

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๗ (ตรัง) เข้าร่วมประชุมหารือการจัดการขยะในครัวเรือน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการปลอดถังขยะในพื้นที่ชุมชนหลังโรงยาง โดยงบสนับสนุนของสำนักงานเทศบาล ต.คลองขุด โดยร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการขยะที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าชายเลน การรณรงค์และสร้างความเข้าใจให้ชาวชุมชนได้เห็นถึงความสำคัญในการจัดการขยะในชุมชนของตนเองตามแนวทางที่ถูกต้อง อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนหลังโรงยาง ม.๓ ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนชายฝั่งได้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องขยะ การคัดแยกขยะต้นทางจากครัวเรือน และการห้ามทิ้งขยะลงทะเล

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง