DMCR NEWS

นก ไม่นก ถ้ารู้จักแล้วจะรักนกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเลไทย #๖

  • 18 มิ.ย. 2564
  • 22
นก ไม่นก ถ้ารู้จักแล้วจะรักนกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเลไทย #๖

นก ไม่นก ถ้ารู้จักแล้วจะรักนกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเลไทย #๖"
นกซ่อมทะเลปากยาว คล้ายกับนกซ่อมทะเลอกแดง ปากตรงสีเขียว ปลายปากหนา คิ้วสีขาว หัว คอ และอกสีเทา ถิ่นอาศัย หาดเลน นาเกลือ พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง