DMCR NEWS

เพื่อทะเลภูเก็ต เชิญชวนทุกเทศบาลชุมชนติดตั้งทุ่นกักขยะ

  • 18 มิ.ย. 2564
  • 25
เพื่อทะเลภูเก็ต เชิญชวนทุกเทศบาลชุมชนติดตั้งทุ่นกักขยะ

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑๐ (กระบี่) เข้าประสานงานกับเทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลตำบลรัษฎา เทศบาลตำบลวิชิต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนจากชุมชนชายฝั่ง ในท้องที่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อบูรณาการโครงการจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลให้มีความยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในการกำหนดจุดติดตั้งตาข่ายดักขยะบริเวณท่อระบายน้ำ ทุ่นกักขยะเข้าและออกบริเวณท่าเทียบเรือชุมชนชายฝั่ง และทุ่นกักขยะบริเวณปากแม่น้ำก่อนไหลลงสู่ทะเลให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารจัดการขยะทะเลแบบมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาชน ช่วยป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญ เช่น ป่าชายเลน แนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล สัตว์ทะเลหายาก และแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญให้ได้รับการแก้ไขและฟื้นฟูให้มีความสวยงามและเกิดความยั่งยืนต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง