DMCR NEWS

สำรวจสถานภาพชายฝั่ง พื้นที่หาดตะโละสะมิแล

  • 18 มิ.ย. 2564
  • 33
สำรวจสถานภาพชายฝั่ง พื้นที่หาดตะโละสะมิแล

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๙ (ปัตตานี) สำรวจ และเก็บข้อมูลสถานภาพชายฝั่งบริเวณพื้นที่หาดตะโละสะมิแล ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ซึ่งอยู่ในระบบหาดแหลมโพธิ์-บางมะรวด ผลการสำรวจพบว่า มีลักษณะทางกายภาพเป็นหาดทราย และสามารถแบ่งสถานภาพชายฝั่งออกได้ ๒ โซน คือโซนของทางด้านทิศใต้ พบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ได้แก่ กำแพงกันคลื่น (Sea wall) และเขื่อนหินทิ้ง (revetment) ความยาวประมาณ ๙๒๐ เมตร เป็นโครงสร้างเพื่อป้องกันการกัดเซาะถนนทางหลวงชนบทสาย ๒๐๖๒ ซึ่งเป็นสายหลักไปยังแหลมตาชีและป้องกันพื้นที่ป่าชายเลนด้านในของอ่าวปัตตานี อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดปัตตานีอีกด้วย และไม่พบการชำรุดของโครงสร้างดังกล่าว แต่พบการกัดเซาะชายฝั่งต่อเนื่องจากตัวกำแพงกันคลื่นดังกล่าวทางด้านทิศเหนือของพื้นที่ดังกล่าว และชาวบ้านในพื้นที่ได้ดำเนินแก้ไขโดยใช้ท่อคอนกรีตสร้างเป็นกำแพง หากเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงมรสุมเมื่อต้นปีที่ผ่านมา พบว่าแนวชายฝั่งที่กัดเซาะบริเวณเริ่มมีการฟื้นฟูของตะกอนทรายชายหาดกลับคืนมา

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง