DMCR NEWS

รอง อทช. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาแผนปฏิบัติราชการกระทรวง ทส. ครั้งที่ 1

  • 22 มิ.ย. 2564
  • 778
รอง อทช. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาแผนปฏิบัติราชการกระทรวง ทส. ครั้งที่ 1

          วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพิจารณาแผนปฏิบัติราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารทุกหน่วยงานในสังกัด ทส. เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference 
          ซึ่งโอกาสนี้ ปกท.ทส. ขอให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยังยืน และมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยเนื้อหาในที่ประชุมได้มีการพิจารณา (ร่าง) แผนแม่บทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) พร้อมกันนี้รอง อทช. ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาปรับแผนและตัวชี้วัดของ กรม ทช. 2 ตัว ได้แก่ จำนวนพื้นที่คุ้มครองทางทะเลเพิ่มขึ้น และลดเป้าหมายของดัชนีคุณภาพมหาสมุทร ในส่วนที่กระทรวง ทส. ไม่ได้รับผิดชอบโดยตรง

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง