DMCR กฎ / ระเบียบ / ข้อบังคับ

คําสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 445/2559 เรื่อง มาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการระงับความเสียหายอย่างร้ายแรง ต่อทรัพยากรปะการัง บริเวณ 7 พื้นที่

  • 23 มิ.ย. 2564
  • 534

ดาวน์โหลด

คําสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 445-2559 เรื่อง มาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการระงับความเสียหายอย่างร้ายแรง ต่อทรัพยากรปะการัง บริเวณ ๗ พื้นที่.PDF
ประเภทไฟล์ : .PDF ขนาด : 0.72 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 24

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง