DMCR NEWS

ทช. ประชุมผู้บริหารกรมฯ เตรียมพร้อมสนับสนุนข้อมูลประกอบการประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯ

  • 16 ก.ค. 2564
  • 372
ทช. ประชุมผู้บริหารกรมฯ เตรียมพร้อมสนับสนุนข้อมูลประกอบการประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯ

          วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมคณะผู้บริหารกรมฯ เพื่อเตรียมพร้อมสนับสนุนข้อมูล ประกอบการประชุมชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาความเชื่อมโยงงบประมาณกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภา ครั้งที่ 8  โดยมีนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  (อทช.) เป็นประธาน พร้อมด้วยนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดี ทช. ตลอดจนคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application : Cisco Webex Meetings) ณ ห้องประชุมศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          การประชุมในครั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาความเชื่อมโยงงบประมาณกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯได้กำหนด พิจารณางบประมาณรายจ่ายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งสิ้น 15 หน่วยงาน โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เตรียมสนับสนุนข้อมูล ในกรณีที่มีการให้ชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง