DMCR NEWS

ทช. ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม กรณีปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  • 21 ก.ค. 2564
  • 1,451
ทช. ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม กรณีปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) กรณีปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนางสาวดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (ระบบ Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมโกงกาง ชั้น 7 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)

          ทั้งนี้ ที่ประชุมได้แจ้งเรื่องบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาภายใต้คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทส. และพิจารณาเรื่องการติดตามการแก้ไขปัญหาของ ขปส. ในพื้นที่กลุ่มภาคตะวันตก (ตะเพินคี่ และทับเสลา) รวมถึงพิจารณากรอบแนวทางการดำเนินงานของ ทส. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง