DMCR NEWS

รวมใจชาวเกาะพิทักษ์ เตรียมยกระดับเป็นพื้นที่คุ้มครองทางทะเล

  • 22 ก.ค. 2564
  • 37
รวมใจชาวเกาะพิทักษ์ เตรียมยกระดับเป็นพื้นที่คุ้มครองทางทะเล

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๔ (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชาวประมง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๗๕ คน ประชุมรับฟังความคิดเห็นในการกำหนดร่างประกาศมาตรการคุ้มครอง จากผู้ใช้ประโยชน์และผู้เกี่ยวข้องทั้งในพื้นที่และผ่านทางการประชุมทางไกล Zoom เพื่อจัดทำร่างประกาศมาตรการพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และแผนที่แนบท้ายประกาศ พื้นที่กลุ่มเกาะพิทักษ์ อ.หลังสวน จ.ชุมพร ณ ศูนย์เรียนรู้กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรและท่องเที่ยววิถีชุมชนชาวประมง บ้านกลางอ่าว ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง