DMCR NEWS

ตรวจเรือประมงในทะเลภูเก็ต เอกสารครบไม่พบการกระทำผิด

  • 22 ก.ค. 2564
  • 40
ตรวจเรือประมงในทะเลภูเก็ต เอกสารครบไม่พบการกระทำผิด

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑๐ (กระบี่) นำเรือ ทช.๓๐๘ ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานไร้การควบคุม (IUU) ในเขตพื้นที่ทะเลภูเก็ต โดยตรวจเรือประมง ๔ ลำ เป็นเรืออวนล้อมจับ และเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ ผลการตรวจเรือ มีเอกสารครบถ้วน ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายทางทะเล พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การทำประมงโดยไม่ละเมิดกฎหมายทางทะเลต่างๆ การจัดการขยะทะเล และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง