DMCR NEWS

เร่งแก้ปัญหาพื้นที่อาศัยชุมชนสระต้นโพธิ์ ทช. พร้อมทำป่าในเมือง

  • 24 ก.ค. 2564
  • 103
เร่งแก้ปัญหาพื้นที่อาศัยชุมชนสระต้นโพธิ์ ทช. พร้อมทำป่าในเมือง

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ร่วมกับสำนักงาน ทช.ที่๑๐ (กระบี่) ผู้แทน ทสจ.ภูเก็ต เทศบาลตำบลรัษฎา อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนชุมชนเกาะสิเหร่ จัดการประชุมคณะทำงานศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้พื้นที่ของชุมชนสระต้นโพธิ์ ในพื้นที่ ม.๑ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลรัษฎา ชั้น ๓ จ.ภูเก็ต โดยชุมชนเกาะสิเหร่และเทศบาลตำบลรัษฎา ไม่เห็นด้วยกับแนวทางการแก้ปัญหาที่ผ่านมา และ อบจ.ภูเก็ต ได้เสนอแนวทางให้ชุมชนสระต้นโพธ์ทำสัญญาเช่าพื้นที่ในความรับผิดชอบของ อบจ. ภูเก็ต แทนการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ โดยที่ประชุมร่วมกันหาข้อยุติในการใช้พื้นที่ และภาคประชาชนและองค์การท้องถิ่นเสนอขอให้กรม ทช. จัดทำโครงการป่าในเมืองในบริเวณพื้นที่เดิมที่จะจัดที่อยู่อาศัยให้ชุมชนสระต้นโพธ์ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง