DMCR NEWS

สวัสดี พี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

  • 24 ก.ค. 2564
  • 124
สวัสดี พี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันอาสาฬหบูชา ซึ่งเป็นคำย่อมาจาก "อาสาฬหปูรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ" เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ ซึ่งคือพระธรรม และพราหมณ์โกณฑัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรมจึงขออุปสมบทเป็นภิกษุองค์แรกในโลก จึงเกิดพระสงฆ์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นกาสี วันนี้จึงมีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์คือ มีทั้งพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์
#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #dmcrth #พวกเราชาวทะเล #วันอาสาฬหบูชา

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง