DMCR NEWS

สวัสดี พี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

  • 25 ก.ค. 2564
  • 95
สวัสดี พี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

วันแรม ๑ ค่ำเดือน ๘ เป็นวันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา ๓ เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า “จำพรรษา”
#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #dmcrth #พวกเราชาวทะเล #วันเข้าพรรษา

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง