DMCR NEWS

สารจากประธานสมาคมป่าชายเลนนานาชาติ เนื่องในวันป่าชายเลนโลก

  • 26 ก.ค. 2564
  • 70
สารจากประธานสมาคมป่าชายเลนนานาชาติ เนื่องในวันป่าชายเลนโลก

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันสากลเพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลน (International Day For The Conservation of the Mangrove Ecosystem) หรือ วันป่าชายเลนโลก กรม ทช. ขอนำสารจากศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ในฐานะประธานสมาคมป่าชายเลนนานาชาติ President, International Society for Mangrove Ecosystems ดังนี้

วันที่ ๒๖ กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันป่าชายเลนโลก นับว่าเป็นวันสำคัญของประชาชนชาวไทยและของโลกเป็นอย่างยิ่ง ป่าชายเลนพบได้ใน ๑๒๐ ประเทศของโลกที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล ป่าชายเลนมีคุณค่าและความสำคัญนานับประการ ทั้งเป็นแหล่งฟักไข่ การเจริญเติบโต และหลบภัยของสัตว์น้ำนานาชนิด เป็นแหล่งอาหารสำคัญของชุมชนชายฝั่ง เป็นแหล่งสมุนไพรยารักษาโลก เป็นแหล่งพลังงาน ช่วยดักตะกอนสิ่งปฏิกูลและสารพิษที่จะถูกปลดปล่อยลงสู่ชายฝั่งและทะเล ช่วยป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติจากความรุนแรงของคลื่นลม และที่สำคัญอย่างยิ่งประการหนึ่งคือเป็นแหล่งเก็บกักคาร์บอนที่มีปริมาณสูงมากในการช่วยลดภาวะโลกร้อน ที่เป็นปัญหาค่อนข้างวิกฤติของโลกในทุกวันนี้

สำหรับสถานการณ์ป่าชายเลนในประเทศไทย ผมขอชื่นชมเป็นอย่างยิ่งต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับป่าชายเลน ทั้งทางด้านอนุรักษ์ ปกป้อง ดูแลรักษา และฟื้นฟู และการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางสู่ประชาชนทุกภาคส่วน จนในปัจจุบันพบว่าพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในทุกพื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศ และที่สำคัญไปกว่านั้น ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้สร้างความเข้าใจ ความตระหนัก และจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์และการฟื้นฟู รวมถึงช่วยดูแลรักษา ปกป้องในประชาคมทุกภาคส่วนสูงมาก กิจกรรมดีๆ ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน จะเป็นสิ่งที่ทำให้ป่าชายเลนซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าและสำคัญของชายฝั่งทะเลไทย สามารถอนุรักษ์ รักษา ป้องกัน และเอื้ออำนวยประโยชน์กับประชาชนของประเทศอย่างยังยืนสืบไป

ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว 
ประธานสมาคมป่าชายเลนนานาชาติ 
President, International Society for Mangrove Ecosystems

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง