DMCR NEWS

รองอภิชัย ร่วมเสวนา “ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและป่าชายเลนในสถานการณ์ Covid-19”

  • 29 ก.ค. 2564
  • 1,014
รองอภิชัย ร่วมเสวนา “ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและป่าชายเลนในสถานการณ์ Covid-19”

          วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 (เวลา 09.00 น.) นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมเสวนา หัวข้อ “ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและป่าชายเลนในสถานการณ์ Covid-19” ในกิจกรรม Chat & Share หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 12 (ยธส.12) ผ่านการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุม สำนักงานกิจการยุติธรรม โดยมีนายประเสริฐ แตกช่อ รองประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตัวแทนภาคประชาชน ร่วมพูดคุยถึงแนวทางการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนพร้อมด้วย ผู้บริหารจากหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ที่อบรมหลักสูตรดังกล่าวร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
          ทั้งนี้ ในการเสวนาได้นำเสนอบทบาทภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระบบนิเวศทางทะเลและป่าชายเลนในปัจจุบัน ตลอดจนผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ต่อสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง อันจะเป็นแนวทางการดำเนินงานให้กับหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ต่อไป

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง