DMCR NEWS

อธิบดี ทช. ให้โอวาท และแสดงความยินดีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ “ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน”

  • 30 ก.ค. 2564
  • 1,034
อธิบดี ทช. ให้โอวาท และแสดงความยินดีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ “ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน”

          วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 (เวลา 10.00 น.) นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนายธเนศ มั่นน้อย เลขานุการกรม มอบโอวาทและแสดงความยินดี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน จำนวน 4 ราย ได้แก่ น.ส.ทิพปภา ฤทธิรุณ สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สวพ.) น.ส.อนิตตา อาดตันตรา สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สวพ.) นายนรินทร์ แรงกล้า สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สวพ.) และนายณัฐธวัช ทิพย์สุราษฎร์ สังกัด สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (สทช. 7) ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          ทั้งนี้ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เน้นย้ำให้ข้าราชการบรรจุใหม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ และเต็มกำลังความสามารถ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมองค์กร ความมีน้ำใจสามัคคีในหมู่คณะ เป็นข้าราชการที่ดี ทั้งนี้ จะทำให้เติบโตในสายวิชาชีพ และนำพาองค์กรดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสืบไป

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง