DMCR NEWS

พัฒนาป่าในเมืองสุราษฎร์ธานี รอเปิดเมื่อปลอดภัย

  • 31 ก.ค. 2564
  • 70
พัฒนาป่าในเมืองสุราษฎร์ธานี รอเปิดเมื่อปลอดภัย

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๔ (สุราษฎร์ธานี) นำป้ายประชาสัมพันธ์ไปติดตั้งในพื้นที่ให้บริการท่องเที่ยวป่าในเมืองใน จ.สุราษฎร์ธานี รวม ๓ แห่ง ประกอบด้วย (๑) ป่าในเมืองบ้านปากกะแดะท้องที่ ม.๗ ต.ปากกะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ (๒) ป่าในเมืองบ้านห้วยทรัพย์ท้องที่ ม.๔ ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน และ (๓) ป่าในเมืองบ้านแหลมโพธิ์-แหลมทราย ม.๕ ต.พุมเรียง อ.กาญจนดิษฐ์ ทั้งนี้ ป่าชายเลนในเมืองทุกแห่งยังปิดให้บริการไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย จึงจะเปิดให้เข้าเยี่ยมชมได้ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง