DMCR NEWS

พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๓

  • 13 ส.ค. 2564
  • 58
พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๓

          "...เมื่อป่าหมดไปคนเราก็จะอยู่ไม่ได้ คนกับป่าจึงต้องอยู่ด้วยกัน คือคนคอยดูแลรักษาป่า และป่าก็จะอำนวยประโยขน์ให้แก่คน เป็นการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน..."

พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๓

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง