DMCR NEWS

ชาวท่าเรือมาบตาพุด ร่วมเรียนรู้รักษ์ป่าชายเลนเมืองระยอง

  • 15 ก.ย. 2564
  • 49
ชาวท่าเรือมาบตาพุด ร่วมเรียนรู้รักษ์ป่าชายเลนเมืองระยอง

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑ (ระยอง) จัดบรรยายให้ความรู้เรื่องระบบนิเวศป่าชายเลน และกิจกรรมปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลนให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ภายใต้โครงการ "สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมส่งเสริมการจัดการพื้นที่สีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนายกระดับสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ" ณ หอชมวิวเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ ภายในพื้นที่โครงการป่าในเมือง จ.ระยอง "ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง"

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง