DMCR NEWS

จัดเสริมความรู้มัคคุเทศก์น้อย รักษ์ป่าชายเลนในเมืองสตูล

  • 15 ก.ย. 2564
  • 48
จัดเสริมความรู้มัคคุเทศก์น้อย รักษ์ป่าชายเลนในเมืองสตูล

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๗ (ตรัง) ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “มัคคุเทศก์น้อยป่าในเมืองจังหวัดสตูล” รุ่นที่ ๒ บริเวณป่าในเมือง จ.สตูล ม.๓ ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ในการเป็นมัคคุเทศก์อย่างมืออาชีพ ให้แก่เยาวชนในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสามารถนำหลักสูตรดังกล่าวไปใช้ในสถานศึกษาและประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับเยาวชนในท้องถิ่นต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง