DMCR NEWS

คุณภาพน้ำทะเลอ่าวป่าตอง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

  • 18 ก.ย. 2564
  • 62
คุณภาพน้ำทะเลอ่าวป่าตอง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน ติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง โดยเก็บตัวอย่างน้ำทะเลบริเวณอ่าวป่าตอง ๑๑ สถานี และบริเวณแนวปะการัง ๖ สถานี ผลการตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้ำเบื้องต้น บริเวณอ่าวป่าตอง พบค่าความเป็นกรด-ด่าง ๘.๐๙-๘.๒๕ ต่าความเค็ม ๓๐-๓๓ ppt ค่าอุณหภูมิน้ำทะเล ๒๙.๐-๓๐.๖ องศาเซลเซียส ระดับปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ ๕.๗๘-๗.๑๒ มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนบริเวณแนวปะการัง พบค่าความเป็นกรด-ด่าง ๘.๒๑-๘.๒๓ ค่าความเค็ม ๓๐-๓๑ ppt ค่าอุณหภูมิน้ำทะเล ๓๐.๒-๓๐.๖ องศาเซลเซียส ระดับปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ ๖.๗๘-๗.๗๖ มิลลิกรัมต่อลิตร สภาพอากาศทั่วไป ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย อากาศร้อนอบอ้าว และบริเวณชายหาดมีจำนวนนักท่องเที่ยวน้อย ส่วนปัจจัยอื่นๆ จะทำการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง