DMCR NEWS

พร้อมเสนอ ครม. มาตรการคุ้มครองปะการังจากการท่องเที่ยวดำน้ำ

  • 22 ก.ย. 2564
  • 49
พร้อมเสนอ ครม. มาตรการคุ้มครองปะการังจากการท่องเที่ยวดำน้ำ

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยรองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรปะการังจากกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำ พ.ศ. ... โดยมีผู้บริหาร พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ทส. เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น ๘ กรม.ทช. ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จะใช้ในการเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง