DMCR NEWS

เดินหน้าอนุรักษ์ทะเลเมืองคอนไปด้วยกัน

  • 22 ก.ย. 2564
  • 50
เดินหน้าอนุรักษ์ทะเลเมืองคอนไปด้วยกัน

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) พบปะ เยี่ยมเยียนและประชุมหารือกับผู้นำกลุ่มชุมชนชายฝั่งในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ณ กลุ่มเกษตรกรทำประมงพื้นบ้าน ฟาร์มผลิตหอยแครงชุมชน ม.๖ ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ในเรื่องการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง