DMCR NEWS

เลิกแล้วคะ เลิกเรียกเก็บสำเนาบัตรแล้วนะคะ

  • 23 ก.ย. 2564
  • 59
เลิกแล้วคะ เลิกเรียกเก็บสำเนาบัตรแล้วนะคะ

กรม ทช. โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการ (กพร.) ขอแจ้งมาตรการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้) ตามมติคณะรัฐมนตรี ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ และประกาศกรม ทช. ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในการติดต่อราชการกับกรม ทช. ในเรื่องการสมัครและเข้าร่วมกิจกรรมของอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล การขอกล้าไม้ป่าชายเลน การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน และการรับสมัครงาน
📣 ในการติดต่อราชการ ห้ามเรียกสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากผู้รับบริการ
🚫ยกเว้น ๒ กรณี🚫 คือ ๑. กรณีจำเป็นต้องใช้ เจ้าหน้าที่เป็นผู้ทำสำเนาและรับรองเอง ห้ามเรียกเก็บค่าใช้จ่าย และ ๒. กรณีมอบอำนาจ
🆘 ดาวน์โหลด infographic เพื่อการประชาสัมพันธ์
🔴 ติชมให้ข้อแนะนำบริการได้ที่ https://register.dmcr.go.th/registerDetail/223

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง