DMCR NEWS

เรียนรู้ แผนจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ

  • 24 ก.ย. 2564
  • 31
เรียนรู้ แผนจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ กรม ทช. จึงขอนำมาเผยแพร่ให้พี่น้องเครือข่ายผู้รักษ์ทะเลทุกท่านได้รับทราบทั่วกัน ทั้งนี้ หากสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailLib/5692

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง