DMCR NEWS

กรมทะเล ร่วมพิธี MOU โครงการต้นแบบลดการใช้พลาสติก จ.ภูเก็ต

  • 24 ก.ย. 2564
  • 106
กรมทะเล ร่วมพิธี MOU โครงการต้นแบบลดการใช้พลาสติก จ.ภูเก็ต

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยรองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการต้นแบบลดการใช้พลาสติกในจังหวัดภูเก็ต และงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ภายใต้โครงการความร่วมมือความร่วมมือเพื่อการลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CAP-SEA) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นประธาน โดยโครงการต้นแบบนี้จัดทำเพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการร่วมกันลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในจังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้ที่มีบทบาทสำคัญในจังหวัดภูเก็ตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับประเทศ ร่วมหารือเกี่ยวกับแผนการดำเนินงาน พร้อมกับเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล ซึ่งดำเนินการโดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) พร้อมด้วยการมีส่วนร่วมของสถาบันต่างๆ อีกมากกว่า ๓๐ แห่ง ทั้งจากภาครัฐ ธุรกิจโรงแรม ตลาด ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ห้างสรรพสินค้า สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน และคลังสมอง (Think Tanks) จากภาคเอกชน ซึ่งการดำเนินงานจะประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย โดยจะดำเนินการไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง