DMCR NEWS

กรมทะเล จับมือ 9 หน่วยงาน ร่วมบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า สืบสานแนวพระราชดำริ รัชกาลที่ 9

  • 18 ต.ค. 2564
  • 1,028
กรมทะเล จับมือ 9 หน่วยงาน ร่วมบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า สืบสานแนวพระราชดำริ รัชกาลที่ 9

          วันที่ 18 ตุลาคม 2564 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า สืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี การก่อตั้งมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธาน ในการนี้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผู้บริหารจากหน่วยงานภายใต้สังกัด ทส. ทั้ง 8 หน่วยงาน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมพิธีลงนามฯ ณ ห้องบัญชาการ ชั้น 2 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ในโอกาสนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) นำโดยนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมในพิธีพร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับดังกล่าวอีกด้วย  
          สำหรับการลงนามฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์ บริหารทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริ ส่งเสริมงานวิจัยด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และวิทยาการข้อมูลน้ำสู่การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน สร้างตัวอย่างความสำเร็จ พัฒนาเครือข่ายดิน น้ำ ป่า พัฒนาต่อยอดงานด้าน ดิน น้ำ ป่า ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศต่อไป

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง